فعالیت های روان درمانگر اعتیاد

فعالیت های روان درمانگر اعتیاد

پس از مراجعه اولیه بیمار و شرح حال و نوع مصرف و تاریخچه ی مصرف از او گرفته می شود و سپس با بررسی های لازم با توجه به سابقه ی مصرف و نوع اختلال همراه در حیطه ی اعتیاد به مواد مخدر پروتکل درمان و طرح درمان برای بیمار انتخاب شده و سپس از جلسه ی دوم درمان روانشناختی بیمار شروع می شود و درمان ادامه پیدا می کند.

انواع درمانهای روان شناختی :

  • درمان شناختی رفتاری
  • درمان ماتریکس ( روان درمانی اعتیاد به شیشه و محرک ها )
  • خانواده درمانی
  • درمان اختلالات مرتبط با مصرف مواد مخدر